Έρευνες για την Ειδική Αγωγή & Ενταξιακή Εκπαίδευση

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2014-2019 ΜΕΣΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/edusci/article/view/895/799
 
Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: κριτική θεώρηση των διαδικασιών και μέσων αξιολόγησης και παρέμβασης που υιοθετούνται.
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3156/3179
 
 
Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης: ερευνώντας τις
πρακτικές τελειόφοιτων νηπιαγωγών

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/23328/21040

 

Μια κοινωνία για όλους: αυτόνομη διαβίωση των αναπήρων https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1715/1509
 

Σχέσεις σχολείου-οικογένειας στο Γενικό και στο Ειδικό σχολείο

https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/6883/6912